Pravilnik praznične nagradne igre FRUPI PONY 2

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »FRUPI PONY« (v nadaljevanju nagradna igra) je Vital Mestinje d.o.o., Stranje 7A, 3241 Podplat (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od dne 05. 10. do 31. 10. 2021 do 23:00. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje oboževalcev Frupi Facebook strani podjetja Vital Mestinje d.o.o. in trženjsko komuniciranje blagovne znamke Frupi . Pojem “ljubitelj” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Frupi Facebook strani kliknil na gumb Všeč mi je / Like. Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani uporabniki Facebook-a,
– so starejši od 13 let,
– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Vital Mestinje d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji).

3. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni objavah, ki jih bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 05. 10., 08. 10., 15. 10., 22. 10. in 29. 10. 2021 na časovnici Facebook strani Frupi, mora pod objavo objaviti spomin ali odgovoriti na vprašanje objave.

Facebook objava 05. 10. 2021:
Podarjamo še eno kolo Frupi Pony in druge enkratne nagrade, od katerih se vam odpelje! 😍 Delite z nami v komentarju, na katerega ponija imate lepše spomine, in morda boste prav vi med srečnimi izžrebanci 😃

Facebook objava 08. 10. 2021:
S katerim ponijem pridete do cilja hitreje in brez ustavljanj? Delite z nami v komentarju in morda boste prav vi med srečnimi izžrebanci ali pa celo novi lastnik enkratnega ponija (tistega, ki ne rabi sedla 😜).

Facebook objava 15. 10. 2021:
S katerim ponijem se ne vrtite v krogu? 😄 Delite z nami v komentarju in morda boste prav vi do cilja prišli z enkratnim kolesom omejene izdaje, ki vsako pot spremeni v pot nostalgije 🥰

Facebook objava 22. 10. 2021:
S katerim ponijem pridete do cilja manj utrujeni? 🏇 Delite z nami v komentarju in morda prav vi osvojite kolo v enkratni barvi malinovca ali druge izjemne nagrade! 😃

Facebook objava 29. 10. 2021:
Zadnja priložnost, da osvojite kolo Frupi Pony in druge osvežilne nagrade! Zapišite v komentar, katerega konjička lahko zajahate na vsaki poti in se potegujte za retro kolo, v barvi malinovca, ki ste ga oboževali že v otroštvu ❤️

Pravila:
V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje poljubnokrat. Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 01. 11. 2021 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.
Komisijo sestavljajo:
– Janja Smrečnik
– Dunja Bibianko
– Nace Dolenc

4. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo podelil nagrade:
– 1x kolo Rog Bikes Frupi (v vrednosti 399 € z DDV)
– 10x bidonov ( vrednost enega bidona 10,34 € z DDV)

Med vsemi, ki bodo pod nagradno objavo objavili svoj odgovor, na vprašanje objave, bo organizator nagradne igre z elektronskim žrebom z uporabo naključnega algoritma izžrebal enega glavnega nagrajenca in nagrajenca.Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni 01. 11. 2021 z objavo v komentar objave na časovnici Facebook strani Frupi. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 7 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Frupi.

Nagrade bo organizator nagrajencu poslal po pošti v roku 14 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade.V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, bodo zahtevani še dodatni podatki, ki se jih potrebuje za izpolnjevanje pogojev o prevzemu nagrade (soglasje zakonitega zastopnika mladoletne osebe, da v imenu mladoletne osebe prevzame nagrado, ki ga za nagrajenca izpolnijo in podpišejo starši, oziroma njegovi zakoniti zastopniki.)Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu https://www.facebook.com/Frupi-1795…Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Zaradi brezplačnega sodelovanja v nagradni igri ni možno uveljavljati niti finančnih niti drugih zahtevkov sodelujočih do organizatorja. Formalnosti za predajo nagrade se rešujejo posamično z nagrajencem. Organizator ne odgovarja za pravilnost prejetih podatkov s strani nagrajencev zaradi prevzema nagrade.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje Facebook strani Frupi in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
– nedelovanje Facebook strani Frupi, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine

Vrednost glavne nagrade (Frupi Pony kolo) predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. Vrednosti ostalih nagrad ne predstavljajo doseženega dohodka v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, zato iz njih ne izhajajo nobene davčne obveznosti ne za organizatorja ne za nagrajence.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev na Facebook profilu in spletni strani Frupi ali v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook zasebno sporočilo Facebook strani Frupi.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene:
– izvedbo nagradne igre v vseh vidikih;
– obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence);
– objave nagrajencev na spletni strani in Facebook strani organizatorja (velja samo za nagrajence).

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal iz ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez da bi predhodno zagotovil, da katerikoli pogodbeni obdelovalec sklene in je skladen s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Osebni podatki udeležencev oziroma nagrajencev se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve za izbris bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Frupi. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Frupi. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (logistične ovire, tehnične težave idr.), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Mestinje, 05. 10. 2021 Vital Mestinje d.o.o.